Buller

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det kan vara buller från restauranger, fläktar och trafik. Alltför höga ljudnivåer resulterar i buller som kan skada vår hörsel.

Det finns buller som bara är störande och det finns buller som kan ge hörselskador. Buller från byggnader och grannar är oftast bara störande, men kan ändå vara jobbigt.

Om du störs av buller

Störs du av buller bör du i första hand kontakta den som stör dig. Du kan göra en anmälan till Miljö & Hälsoskydd. Både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren kan tvingas vidta åtgärder om det finns risk för att olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår. Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren kan också föreläggas att utföra och bekosta bullermätningar och utredningar om Miljö & Hälsoskydd finner det nödvändigt. Med stöd av miljöbalken kan även krav ställas på att förebygga olägenheter.

I miljöbalken anges att en bostad ska ge betryggande skydd mot buller. För restauranger, industrier, trafik med mera finns riktvärden för buller. Du hittar gällande riktvärden på Naturvårdsverkets webbplats.

Om du störs

Naturvårdsverket om buller

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus

För dig som är fastighetsägare

Om någon boende i din fastighet klagar på buller ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls.

Vägtrafikbuller

Om du upplever att du blir störd av trafikbuller vid din bostad ska du i första hand kontakta ansvarig väghållare. Det är förvaltningen för Teknik i Kungsbacka kommun som ansvarar för vägarna i kommunens tätort, det vill säga de onumrerade vägarna med namn. Trafikverket ansvarar för de statliga, numrerade, vägarna, de så kallade fjärrlederna som till exempel E 6, väg 158 (Säröleden) och 939 (Varbergsvägen). Förvaltningen för Teknik och Trafikverket genomför i enlighet med sina bullersaneringsplaner åtgärder för att reducera trafikbuller. Oftast reduceras ljudnivån genom att man bygger bullerplank eller bullervallar.

Trafikverket om buller och vibrationer

Industribuller

Industrier och andra verksamheter kan orsaka en del störande ljud. Det finns därför riktvärden som anger hur mycket det får bullra utanför verksamheten. Buller från industrier kan komma från fasta installationer till exempel fläktar, skorstenar, panncentraler, kompressorer, transporter inom industriområdet eller materialhantering. Störande industribuller orsakas ofta av flera bullerkällor inom ett industriområde som tillsammans ger en hög total ljudnivå. Det kan därför vara svårt att avgöra vilka åtgärder som behövs för att minska störningarna.

Buller från verksamheter

Övrigt buller

Exempel på övriga bullerkällor är tåg- och flygtrafik, nöjeslokaler, ventilation, värmepumpar, motor- och skjutbanor. Även här finns gällande riktvärden som ska följas.