Skadedjur och ohyra

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att sanera ohyra och skadedjur, exempelvis mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor, kackerlackor, möss, råttor, sorkar, lämlar och kråkor.

Skadedjur och ohyra kan skapa stor ekonomisk skadegörelse då de angriper livsmedel, textilier och trävaruprodukter med mera.

Till ohyra räknas även vilda djur som rör sig i närheten av våra bostäder, som till exempel rådjur, grävlingar och förvildade katter. Om insekter räknas som ohyra avgörs inte av arten utan av mängden och platsen. Detsamma gäller för skadedjur.

Vilka lagar reglerar skadedjursfrågan?

Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att se till att sanera ohyra och skadedjur.

I jordabalken regleras hyresförhållanden och ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst. Som hyresvärd är du skyldig att ta till åtgärder för att utrota ohyra och skadedjur i bostadslägenheter i din fastighet. Det gäller även om hyresgästen är den som orsakat att ohyra uppstått. Om hyresgästen inte orsakat detta, kan denne kräva ersättning för kostnader.

Information om vilket saneringsföretag som hyresvärden anlitar för att utrota skadedjur eller ohyra ska finnas i varje fastighet. Hyresgästen ska kunna kontakta företaget och anmäla behov av sanering utan att behöva gå via hyresvärden.

Åtgärder för att bli av med ohyra

Det finns många sätt att bekämpa ohyra, en enkel metod är städning. Genom att hålla rent i bostadsutrymmen och lagerlokaler undanröjer du födo- och äggläggningsplatser för många insektsarter. Vid större angrepp av skadeinsekter eller skadedjur är rekommendationen att kontakta ett saneringsföretag som anlitas av fastighetsägaren.

Skadedjur, som till exempel råttor och möss, kan undvikas genom att råttsäkra fastigheten så att gnagarna inte kommer in. Soptunnor ska vara hela och soprummen ska vara svåra att komma in i. Kompostering ska ske i sådana former att råttor och möss inte kan livnära sig på matrester som komposteras.

Sanering med godkända bekämpningsmedel

Sanering på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. Vid sanering på tomtmark, gårdar till förskolor eller på allmänna lekplatser krävs tillstånd från Miljö & Hälsoskydd. Hastiga punktsaneringar är undantagna från den tillståndsplikten, men det måste anmälas till kommunen. Bekämpningsmedel som används vid sanering av skadedjur ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.