Störande lukter

Matos, tobaksrök, avloppslukt, vedeldningsrök, avfall och avgaslukt är exempel på lukter som kan vara störande när de tränger in i bostaden. De kan bedömas som olägenhet för människors hälsa beroende på typ av lukt men även beroende på hur mycket och hur ofta det luktar.

Lukter i hyreshus kan komma från grannar, trapphus eller verksamheter, till exempel restauranger, i eller utanför huset. Om lukten är tydlig och förekommer ofta eller under längre tid bör orsaken undersökas.

Kan lukter ge hälsobesvär?

Lukter i bostäder kan bedömas som olägenhet för människors hälsa beroende på typ av lukt men även beroende på hur mycket och hur ofta det luktar. En del lukter kan komma från ämnen som är hälsofarliga. Andra lukter kanske inte ger direkta hälsobesvär, till exempel matos, men om lukten är omfattande och förekommer ofta kan den ändå i vissa fall bedömas som en olägenhet.

Orsaker till luktproblem

  • Stängda friskluftsventiler. Om alla fönster och ventiler där frisk luft kan komma in är stängda skapas ett undertryck i lägenheten jämfört med övriga huset. Det kan innebära att det blir bakdrag i ventiler där luften normalt ska sugas ut. Luften sugs då in i lägenheten från andra lägenheter via ventiler i kök och badrum, brevinkast med mera.
  • Otäta ventilationskanaler. Detta är vanligt framför allt i äldre hus, där ventilationskanalerna är murade och inte täta. I hus byggda efter 1950-talet används kanaler av plåt, som är tätare. 
  • Installation av köksfläkt. En köksfläkt som kopplats till en ventilationskanal som är gemensam för flera lägenheter kan göra att det blir bakdrag i kanalen. Detsamma gäller för installation av så kallade paxfläktar i badrum.
  • Otätheter i huset. Många äldre hus kan ha otäta väggar med sprickor och hål där lukt kan passera.
  • Trapphus. Lukt i trapphus är vanligt och beror ofta på att det i någon lägenhet har öppnats ett fönster vid matlagning så att det har blivit ett övertryck i lägenheten jämfört med trapphuset. Då skapas en luftström från den lägenheten ut i trapphuset. Lukterna i trapphuset tränger sen in i övriga lägenheter via brevinkast och springor kring ytterdörren. Detta gäller även för sopnedkast och underliggande garage.
  • Lukt utifrån. Öppna fönster eller friskluftsventilationer som sitter nära andra ventilationer eller fönster gör att lukter lättare kan komma in i bostaden.
  • Lukt inifrån. Det kan även uppstå lukt i samband med fukt- och mögelskador eller på grund av ett uttorkat vattenlås eller golvbrunn.
  • Öppna friskluftsventiler. För att undvika luktstörningar är det viktigt med god ventilation i bostäderna. En förutsättning för det är att friskluftsventilerna i bostaden är öppna. För att undvika matos är det bra att inte öppna fönstret i köket vid matlagning, då det kan spridas till den övriga lägenheten och till grannarna.
  • Undersökning av lukt. En undersökning av störande lukt bör ge svar på vad det är som luktar och hur den kommer in i bostaden Det är alltid nödvändigt att kontrollera att bostadens ventilation är korrekt utformad och fungerar väl. I undersökningen kan det också vara nödvändigt att använda sig av exempelvis röktester och/eller spårgasundersökningar.

Förebygga problem

För att förebygga problem kan du hålla uteluftsventilerna öppna i din bostad. Dina fönster ska vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matos. En väl fungerande ventilation är viktigt för att hålla undan lukter utifrån.

Om du störs

Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningen. Kommer lukten från en restaurang i närheten tar du kontakt med Miljö & Hälsoskydd som utreder om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare. Tänk på att om du lämnar in klagomål blir det en allmän handling eftersom kommunen är en myndighet.