Ventilation

Vår hälsa och välbefinnande beror till stor del på kvaliteten hos den luft vi andas. Därför är det viktigt att luften inte innehåller skadliga eller irriterande ämnen som kan förorsaka sjukdomar eller besvär.

I inomhusluften samlas föroreningar från matlagning, rökning, städning, dusch och tvätt. Dessutom förorenas luften av exempelvis koldioxid från människors utandningsluft. Inomhusluften behöver därför bytas ut mot frisk luft utifrån vilket görs genom en fungerande ventilation.

Ventilationens uppgift

Syftet med ventilationen är att leda bort fukt och föroreningar från inomhusluften och tillföra bostaden frisk luft utifrån.

Tilluft kallas den friska luft som kommer in i bostaden utifrån via ventiler, som ofta sitter ovanför eller under ett fönster.

Frånluft kallas den smutsiga luft som förs bort från bostaden genom ventiler i kök, badrum och toalett. Ventilationen skapar ett luftflöde genom att uteluft tas in genom ventiler i vardagsrum och sovrum och förorenad luft förs ut genom ventiler i badrum och kök.

En god ventilation i bostaden och på arbetsplatsen är viktig för att skapa bra kvalitet på luften inomhus och för att ge ett behagligt och dragfritt klimat. Om ventilationen inte fungerar finns det en risk att människor som vistas i lokalen drabbas av sjukdom eller hälsoproblem. En alltför stor luftväxling kan dock upplevas som besvärande och leda till hög energianvändning.

Inomhusluften påverkas negativt av människors utandningsluft och andra utsöndringar. Från hälsosynpunkt är det emellertid lukt och hälsoskadlig påverkan från mögel, fuktsvampar, sporer, damm, kvalster, kemiska emissioner från byggnad och inredning, radon samt tobaksrök som är viktigast att undanröja.

Olika ventilationssystem

Det finns i princip tre olika huvudtyper av system för ventilation i småhus; 

  • Självdragsventilation (S)
  • Fläktstyrt frånluftssystem (F)
  • Fläktstyrt från- och tilluftssystem (FT). FT-system kan även kombineras med värmeväxlare och kallas då FTX-system.

I moderna småhus är ibland fläktsystemen kombinerade med olika anordningar för värmeåtervinning. Oavsett vilken typ av ventilation man har, bör luften i ett vanligt rum bytas helt på två timmar. I kök och badrum bör luftbytet vara större, uppemot ett luftbyte i timmen. Rätt ventilation är viktigt för att få bort oönskade ämnen från byggnadsmaterial, fuktig luft och koldioxid från utandningsluften. I fuktig luft trivs kvalster extra bra och förökar sig snabbare än i torr luft.

 Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Tyvärr tyder många undersökningar på bristande skötsel och underhåll, vilket lett till kraftigt nedsatt funktion av ventilationssystemen, därför finns regler om obligatorisk funktionskontroll, OVK, av ventilationssystem. Daghem, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontor och affärer ingår i kontrollen.  Kontrollmyndighet för obligatorisk ventilationskontroll är förvaltningen för Plan & Bygg.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Koldioxidhalt

I lokaler med många människor kan ibland antalet personer som vistas i rummet överskrida vad ventilationen är avsedd för. Ett sätt att kontrollera luftkvalitén är att mäta koldioxidhalten som i till exempel klassrum inte får överskrida 1000 ppm (ppm = miljondelar). Hög koldioxidhalt under längre tid är en indikation på dålig ventilation och luftkvalitet.

Vädra mera

Vädring är ett viktigt komplement till ventilationen. Vädra gärna en stund varje dag. Vädra snabbt och effektivt, det räcker att hålla ett fönster öppet 1-5 minuter. Längre tid bidrar till att inomhusluften kyls ned.