Inventering och sanering av PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett giftigt ämne som förbjöds 1973. Det finns dock fortfarande kvar i till exempel byggnadsmaterial men enligt förordningen 2007:19 om PCB ska ämnet saneras. Du som fastighetsägare ansvarar för inventering och sanering av PCB i dina fastigheter. Reglerna gäller inte småhusägare.

PCB är ett samlingsnamn för polyklorerade bifenyler och är ett av de värsta miljögifterna vi känner till. Ämnet påverkar fortplantningsförmågan, immunförsvaret och nervsystemet hos både djur och människor.

Många PCB:er har haft värdefulla tekniska egenskaper och har därför använts i exempelvis fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer. För fogmassor och golvmassor finns krav på sanering eftersom ämnet avsöndras från massorna till luft och mark. Övriga produkter och utrustning som innehåller PCB ska tydligt märkas upp för att man i senare skede ska kunna sortera ut materialet när huset rivs eller renoveras.

Inventering av PCB

Var uppmärksam om du äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering under åren 1956-1973. Då skulle du behövt  inventera om det finns PCB-haltiga fog- och golvmassor i den. Kravet gäller om PCB-halten är minst 0,005 viktprocent (50 vikt-ppm) (enligt 3 § förordningen 2007:19 om PCB m.m.). Enligt förordningen skulle inventeringen rapporteras till Miljö & Hälsoskydd senast den 30 juni 2008. Alla inventeringar ska vara fullständiga där man även ska inventera isolerrutor och kondensatorer.

Har du inte inventerat byggnader som du äger, kontakta Miljö & Hälsoskydd omgående.

Sanering av PCB

Om det påträffats PCB i inventeringen skulle du även ha sanerat byggnaden eller anläggningen enligt tidpunkter nedan i förordningen.  

Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 ppm ska avlägsnas snarast, dock senast:

A) den 30 juni 2014 om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1969 och annat inte följer av nedanstående punkter 

B) den 30 juni 2016 om:

• massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1973,

• byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970-1973 eller

• massan har använts inomhus eller

• massan har använts i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

C) i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998. (17 § förordningen 2007:19 om PCB m.m.)

Vad gäller fogar och halkskyddade golv med lägre halt PCB (50-500 ppm) ska dessa avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. (17 a § förordningen 2007:19 om PCB m.m.)

Anmälan om sanering PCB

Anmäl till Miljö & Hälsoskydd senast tre veckor innan du börjar saneringen av PCB. Du får tillbaka ett beslut med krav på försiktighetsåtgärder som ska följas. Anmälan skickas in till Miljö & Hälsoskydd via info@kungsbacka.se.

Saneringsrapport PCB

När saneringen är utförd ska du skicka en rapport till Miljö & Hälsoskydd via info@kungsbacka.se. Rapporten ska bland annat innehålla uppgifter om mängd sanerad PCB, godkänd transportör och godkänd mottagare inklusive dokument som styrker mottagandet.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB, exempelvis fogmassor och isolerrutor, är klassat som farligt avfall.

Blanketter finns att ladda ner

Följande blanketter finns att ladda ner från vår webbplats under fliken fastighetsägare:

Inventering av PCB

Blankett B Sammanställning – inventerad PCB

Bilagor till Blankett B:

  • Blankett A1, Fogmassor

Blankett A2, Isolerrutor

Blankett A3, Kondensatorer

Blankett A4, Golvmassor

Anmälan om sanering av PCB

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Saneringsrapport PCB

Blankett D Sammanställning – sanerad PCB

Bilagor till Blankett D:

  • Blankett C1, Fogmassor – dokumentation av genomförd sanering
  • Blankett C2, Isolerrutor – dokumentation av genomförd sanering
  • Blankett C3, Kondensatorer – dokumentation av genomförd sanering
  • Blankett C4, Golvmassor – dokumentation av genomförd sanering