OVK - ventilationskontroll

Om du äger en byggnad måste du regelbundet anlita en besiktningsman för att utföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK).

Skicka in besiktningsprotokoll 

Protokoll skickas till
Kungsbacka kommun
Plan & Bygg
434 81 Kungsbacka

Återkommande besiktningar

Innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången eller efter ett befintligt ventilationssystem byggts om ska det funktionskontrolleras. Därefter ska det kontrolleras regelbundet vid återkommande besiktningar med intervaller enligt tabellen nedan. 

En- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller enbart mekanisk frånluftsventilation är undantagna från kravet på funktionskontroll av ventilationssystem. 

 

Byggnadstyp/lokaltyp

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande, oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation*

3 år

2

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation**

6 år

*Med FT-ventilation avses fläktventilation där både från- och tilluftsflödena är fläktstyrda. Vid FTX-ventilation finns även värmeåtervinning.

**Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt. Vid FX-ventilation finns även värmeåtervinning. Med S-ventilation avses självdragsventilation.

Kategori 1 inrymmer oavsett typ av ventilationssystem även gymnasieskolor, fritidshem och servicehus för äldre. 

Högskolor, universitet, samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, museer, utställningshallar, hotell och garage tillhör kategori 1 eller 2 beroende på typ av ventilationssystem.

Godkänd kontrollant

Kontrollen ska utföras av en godkänd funktionskontrollant. Kontrollanten ska ha riksbehörighet. Du hittar godkända kontrollanter på Boverkets webbplats. 

Besiktningsprotokoll

Vid varje besiktning ska kontrollanten föra protokoll. Detta ska sedan skickas till byggnadsnämnden och till byggherren. Intyg från genomförd besiktning ska också sättas upp på väl synlig plats i byggnaden.

Vid brister

Om funktionskontrollanten rapporterar anmärkning ska byggnadens ägare så snart som möjligt rätta till bristerna. Protokoll från ombesiktningen ska skickas till byggnadsnämnden.