Jätteloka

Jättelokan är en invasiv främmande art, enligt EU-förordningen om invasiva främmande arter från augusti 2017

Jättelokan tränger ut annan växtlighet genom sina höga, täta bestånd och utgör även en hälsorisk då växtsaften hos arten i kombination med solljus skapar skador i form av blåsor och sår på huden. Effekterna av kontakt med ämnet kan sitta i flera år efter och det är inte ovanligt att kroppsdelar som blivit utsatta för reaktionen är känsliga för solljus lång tid efter skadan.

Bekämpning

Jättelokan, har etablerat sig i Sverige och förekommer också i Kungsbacka men på ett hittills begränsat antal platser. Kungsbacka kommun utför bekämpning av bestånd på kommunal mark. Målet är att förhindra spridning till fler lokaler samt att utrota de befintliga.

På Naturvårdsverkets hemsida finner du aktuell information om alla i Sverige förekommande invasiva arter och hur dessa ska bekämpas.

Om du hittar Jätteloka

På kommunens karta under fliken Bygga och Bo finns ett lager som visar de hittills kända platser där jätteloka identifierats. Kungsbacka kommun tar gärna emot tips om förekomst av jätteloka både på kommunens mark och privat mark inom Kungsbacka kommun.

För att Naturvårdsverket och länsstyrelsen ska få en bra överblick hur Jätteloka sprider sig i Halland är det bra om du även går in och rapporterar på Artfakta.se.

Hantering av växtavfall

Under fliken Bygga, Bo och Miljö finner du en sorteringsguide med råd och anvisningar hur du ska förpacka och transportera avfallet från Jätteloka till återvinningscentralen.

Om du får växtsaft på huden

Jättelokan, och dess närmaste släktingar, har växtsaft som gör huden känslig för solljus. Symptomen är kraftig hudirritation, rodnad och blåsor som kan vara mycket smärtsamma. Får du växtsaft på dig, tvätta direkt med tvål och vatten. Skydda huden mot solljus under en vecka. För mer information kan du kontakta Giftinformationscentralen eller besöka 1177 vårdguidens webbplats.

Länkar

Vårdguiden 1177

Giftinformation

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen i Hallands län

Rapportera invasiva arter