Augusti - ostronört

Mertensia maritima

Ostronört är ganska lätt att känna igen. De 3-6 centimeter långa bladen är blågröna eller gråblå, köttiga och äggformade med ett vaxartat ytskikt. Det svenska namnet har arten fått från att bladen smakar som ostron. Den har ett krypande växtsätt och skotten kan bli cirka 60 centimeter långa.

Arten blommar i juli-augusti och har klockformade blommor som först är rosaröda men med tiden blir blå.

Växer på havsstränder

Ostronört växer på öppna och steniga havsstränder nära högvattenlinjen där konkurrensen från andra växter är liten. Arten har sin huvudsakliga utbredning i de arktiska kustområdena och arten är känslig för milda vintrar. I Sverige så tros den sydligaste utbredningen för arten finnas i Kungsbacka kommun. På ostkusten så saknas den helt.

Ostronört har en förmåga att sprida sig väldigt långt genom att nötterna har mycket god flytkapacitet och kan på så vis kolonisera nya områden. Ett tydligt exempel på det är att ostronört var en av de första arterna att kolonisera Surtsey bara några år efter det att vulkanön först visat sig utanför Islands kust 1963.

Klassas som akut hotad

Ostronört har minskat kraftigt i Sverige, i mitten av 1900-talet så fanns den i 160 lokaler i Bohuslän medan den idag bara återfinns i knappt 20 lokaler. Anledningen till artens tillbakagång är inte fastställd, men klimatförändringar, oljespill och exploateringar av kustremsan ses som troliga anledningar. Arten kan även vara känslig för andra typer av störningar som till exempel betande får.

Till följd av ostronörtens tillbakagång så är arten upptagen på den svenska rödlistan där den klassas som akut hotad (CR). Arten är även fridlyst vilket innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada plantorna.

Kontakta oss om du hittar ostronört

Det är osäkert om ostronört fortfarande finns kvar i Halland, men en av de senaste lokalerna där arten har synts till är naturreservatet Näsbokrok.Näsbokrok ligger längst ut på Ölmanäshalvöns spets.

Om du skulle få syn på ostronört där eller någon annanstans så får du gärna kontakta kommunen eller Länsstyrelsen i Hallands län så att kunskapen om den hotade arten kan öka.