September - tårticka

Inonotus dryadeus

Tårtickan är en ganska så stor svamp som växer på gamla och grova ekar. Man finner den långt ner på stammen, nära marken och den finns både i öppna och slutna ekbestånd.

Svampen utsöndrar droppar som liknar tårar

När svampen växer utsöndrar den bruna vätskedroppar som kan liknas vid tårar. Det är därifrån svampen har fått sitt namn - tårticka. Även internationellt har man tagit fasta på "tårarna" när man har namngivit svampen, på engelska så heter den weeping polypore och på norska heter den tårekjuke.

Kan bli upp till 15-40 centimeter bred

Tårtickans fruktkropp är som ung vitgrå-brungul och kuddformad, när tickan blir äldre så mörknar den och får en mer konsolformad fruktkropp. Undersidan är först vitgrå för att sedan övergå i en brunaktig kulör. Vanligen så blir den 15-40 centimeter bred.

Tårtickan är rödlistad

Tårtickan är upptagen på den svenska rödlistan där den klassas som sårbar. Tickans framtid är beroende av att det finns gott om gamla ekar. Ett hot mot tickan är att värdträdet och andra grova ekar i omgivningen avverkas. För att få en kontinuitet av tårticka i ett område så krävs det även att det finns ekar i flera generationer, detta för att säkerställa att det finns kommande värdträd för tårtickan.

Här hittar du tårticka

I Kungsbacka kommun kan du se tårticka i naturreservatet Hördalen som ligger vid Hamra golfbana. I reservatet finns det gott om ekar i olika generationer, hålträd samt stående och liggande död ved. Om du besöker Hördalen på våren så bjuder den glesa skogen på en mycket fin vårflora.