Skyddad natur

Förutom naturreservat finns det flera andra skyddsformer för natur, till exempel nationalpark, biotopsskyddsområde, Natura 2000, naturminne, djur- och växtskyddsområden och strandskydd. I kommunen finns inga nationalparker, men vi har 17 natur- och kulturreservat.

Läs mer om Kungsbackas natur- och kulturreservat.

Biotopskyddade skogsmiljöer

Biotopskyddade skogsmiljöer finns på flera ställen i kommunen som till exempel Björkris, Ubbhult och vid Lygnern. Biotopskydd inrättas av kommunen, Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen.

Biotopskyddsområden förväxlas lätt med det generella biotopskyddet som gäller för vissa biotoper i jordbrukslandskapet. Det generella biotopskyddet innebär att du inte får göra åverkan på diken, mindre vatten, pilvallar, stenmurar, odlingsrösen eller liknande som ligger i jordbrukslandskap. Det gäller även alléer, oavsett var dessa står. Du kan söka dispens från det generella biotopskyddet hos Länsstyrelsen.

Djur- och växtskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden är till exempel säl- och fågelskyddsområden där det under vissa delar av året råder tillträdesförbud.

Fågel- och sälskyddsområden i Kungsbacka

Natura 2000

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av områden som består av vissa naturtyper eller hyser arter med stor betydelse ur ett europeiskt perspektiv. Natura 2000-områdena är ofta naturreservat, men måste inte vara det.

Natura 2000-områden i Halland

Strandskydd

Strandskydd gäller vid alla hav, sjöar och vattendrag. Strandskyddet är normalt 100 meter, men kan vara utökat upp till 300 meter. Strandskyddets syfte är att värna om allmänhetens tillgång till stränderna och växt- och djurlivet.

Detta gäller för strandskydd i Kungsbacka