Skyddsvärda träd

Skyddsvärda träd hittar du oftast i parker, alléer och hagmarker samt på gårdar och kyrkogårdar och som hamlade träd. De vanligaste trädslagen bland skyddsvärda träd är ek, alm, lind och ask men även andra arter förekommer.

Träd som anses särskilt skyddsvärda uppfyller minst ett av följande villkor, oavsett om de lever eller inte:

  • Stammen är grövre än tre meter runt om (minst en meter i diameter).
  • De är äldre än 140–200 år beroende på trädslag.
  • De är grova träd med en väl utvecklad hålighet i stammen.

Träd som har stor betydelse för flera andra arter betraktas som värdefulla. Ihåliga träd kan till exempel vara hem för fladdermöss och ugglor. På gamla och grova träd kan man hitta flera olika mossor, lavar och svampar.

Även så kallad död ved är värdefull för många arter. Flera av våra hotade arter är beroende av död ved för sin överlevnad. Död ved är en bristvara i dagens landskap.

Hitta skyddsvärda träd genom Trädportalen

Länsstyrelserna och vissa kommuner har inventerat skyddsvärda träd. Inventeringen har varit mycket sparsam i de norra delarna av länet och knappt några träd finns inrapporterade i Kungsbacka. Om du vill veta mer om ett specifikt träd som du tror är inventerat kan du söka på Trädportalen.

Ta hjälp om du ska beskära

Värdefulla träd är inte i lagens mening skyddade såvida de inte är ett naturminne eller står i ett skyddat område som till exempel ett naturreservat. Det bästa är alltid att låta värdefulla träd få stå kvar men ibland kan träden bli en säkerhetsrisk då de kan ha murkna grenar och liknande. Välj i så fall i första hand att beskära trädet. Om du inte har kunskaper om hur du beskär träd så bör du kontakta en arborist.