Frågor och svar om träd

Här hittar du svar på vanliga frågor om vad som gäller för träd och sly, vare sig det finns på din mark, grannens mark eller kommunens mark.

Får jag ta ner träd på kommunens mark?

Nej, markägaren äger träden. Det innebär att du varken får ta ner träd på någon annans mark eller på kommunens mark. Du kan bli polisanmäld och skadeståndsskyldig om du olovligt tar ner träd på någon annans mark.

Måste jag ta ner ett träd om det är ihåligt och riskerar trilla ner på annan persons egendom?

Det beror på trädets skick. Om det är uppenbart att trädet kan orsaka skada bör du beskära det eftersom du kan bli skadeståndsskyldig den dag något händer. Blåser däremot ett friskt och stabilt träd omkull får personen som fått sin egendom förstörd troligen stå för reparationskostnaderna själv.

Ofta är de ihåliga träden starkare än de solida träden och även om hålet är stort är träet som är kvar ofta mycket hårt. Om trädet har tunga grenar och ihålig stam finns det risk för att det knäcks och då kan det vara lämpligt att beskära trädet. Rätt utfört kan beskärning och regelbunden besiktning öka ett träds livslängd.

Grannens träd skuggar min tomt, måste han inte ta ner det?

Nej, grannen är inte skyldig att ta ner trädet. Att få sin tomt skuggad eller att det faller ner löv är inte att betrakta som en olägenhet.

Nu när både asken och almen är rödlistade borde jag avstå från att röja bort sådant sly och avverka?

Asken och almen har blivit hårt drabbad av asksjukan respektive almsjukan. Idag är det mycket svårt att sia om almens framtid. I vissa bestånd verkar det finnas en viss motståndskraft mot almsjukan och i dessa bestånd är det viktigt att låta träd stå kvar inklusive slyet.

Varför ligger det större högar med ris och stockar här och var? Ska ni inte rensa bort det?

I vissa delar av kommunens skogar så ligger det rejäla rishögar eller veddeponier som vi kallar dem. Död ved har stor betydelse för insekter, fåglar, svampar och många andra organismgrupper. Under lång tid har mängden död ved i skogarna drastiskt minskat. Att skapa veddeponier är ett enkelt sätt att öka mångfalden i ett område och ett led i arbetet med att uppnå de lokala miljökvalitetsmålen för miljömålen "Levande skogar" och "Ett rikt växt- och djurliv".

Är eken fridlyst?

Nej, eken är inte fridlyst. Under flera hundra år tillhörde alla Sveriges ekar staten och den som skadade eller högg ner en ek kunde dömas till dryga böter eller till och med fängelse. Idag är vissa ekar utsedda till naturminnen och det blir en form av fridlysning.