Oljepanna

Om du värmer ditt hus med olja är du ansvarig för att se till att din oljecistern är i bra skick. Om du vill installera eller sluta använda en oljecistern behöver du anmäla det till Miljö & Hälsoskydd.

Så anmäler du

Anmäl installation av cistern via vår blankett. Skicka in den till Miljö & Hälsoskydd senast sex veckor innan du installerar cisternen. Till blanketten ska du bifoga:

  • Kontrollrapport
  • Situationsplan över fastigheten. Markera var cisternen ska vara och eventuella ledningar, vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter. Du kan beställa underlaget till situationsplanen genom kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00.

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för att hantera anmälan och bedriva tillsyn. Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa.

Avgifter

Om du inte gör en skriftlig anmälan kan du behöva betala en miljösanktionsavgift.

Återkommande kontroll

Du som äger eller hyr en cistern ska känna till de lagar och regler som gäller. Du är ansvarig för att hantera och förvara oljan så att den inte läcker ut och att cisternen kontrolleras när den ska.

Förutom vid installation och efter reparation ska en cistern besiktigas vart tredje, sjätte eller tolfte år. I kontrollrapporten från den senaste besiktningen kan du se när det är dags för nästa kontroll.

Besiktningen ska göras av ett ackrediterat företag. En lista över godkända företag hittar du hos Swedac.

Om det läcker

Vid oljeläckage är du som ägare ansvarig för att anmäla läckan till Miljö & Hälsoskydd så snart du upptäcker den. Är det en stor läcka med olja eller diesel som riskerar att sprida sig måste du också kontakta Räddningstjänsten.

Vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler för hur du sköter en cistern. Till exempel ska oljecisterner som installeras vallas in om de inte finns i ett bostadshus. Rörledningarna ska vara dubbelmantlade och får inte dras i eller under golv.

Cisterner som fanns före vattenskyddsområdet bildades måste inte vallas in. Däremot ska de kontrolleras oftare.

Inom vattenskyddsområden ska cisterner märkas med texten "vattenskyddsområde".

I ett vattenskyddsområde gäller också att du ska anmäla om du hanterar mer än 250 liter brandfarlig vätska.

Blanketter för anmälan om cistern eller hantering av brandfarlig vätska inom ett vattenskyddsområde hittar du längst ner i vänsterspalt under Självbetjäning och blanketter, Cisterner.

Fyra vattenskyddsområden

I Kungsbacka finns fyra vattenskyddsområden: Fjärås, Gällinge, Öjersbo och Sönnerbergen.

Läs mer om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

Ta cisternen ur bruk

När du slutar använda din cistern ska du anmäla det till Miljö & Hälsoskydd. Det kan du göra genom att använda vår e-tjänst eller skicka in en blankett.

När du slutar använda cisternen ska du tömma och rengöra den. Om du inte tar bort cisternen ska du till exempel fylla den med sand så att den inte av misstag kan fyllas med olja.

Avfall från rengöring och tömning av cisternen är farligt avfall och ska lämnas till insamlingen för farligt avfall.