Samhällsplanering

Kommunens planering sker inom flera olika områden och på flera nivåer. Pågående planeringsprojekt i kommunen hittar du under rubriken Aktuella projekt.

Ytterst handlar planering om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och andra verksamheter. I processen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process. Den fysiska samhällsplaneringen styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken och det är kommunen som ansvarar för planeringen.

Översiktsplan för hela kommunen

I den kommuntäckande översiktsplanen behandlas de övergripande planeringsfrågorna utifrån de allmänna intressena. Översiktsplanen utgör underlag för att ta fram detaljplaner som är rådgivande för bygglovshantering utanför våra tätorter. Till den kommunövergripande översiktsplanen finns fördjupningar och tillägg.

Detaljplaner för bebyggelseområden

Planerna reglerar förändring av markanvändning och bebyggelse. I befintliga bebyggelseområden reglerar de bevarande och förutsättningar för ändring. Detaljplanen ger en byggrätt och är en förutsättning för exploatering.

På följande sidor hittar du viktiga övergripande planeringsdokument och processen för hur en detaljplan tas fram.

Ett nytt samhällsbyggnadskontor

Från början av 2018 samlar vi samhällsbyggnadsfunktionerna i ett nytt samhällsbyggnadskontor under kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsorganisationen genomgår en förändring så att vi kan bli bättre på samordning när det gäller kommunens behov av infrastruktur och näringsliv.

Till det nya samhällsbyggnadskontoret flyttar kommunens planavdelning och kommunekologer för ett närmare samarbete med mark och exploatering, strategisk planering och infrastruktur.