Samhällsplanering

Kommunens planering sker inom flera olika områden och på flera nivåer. Pågående planeringsprojekt i kommunen hittar du under rubriken Aktuella projekt.

Ytterst handlar planering om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och andra verksamheter. I processen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process. Den fysiska samhällsplaneringen styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken och det är kommunen som ansvarar för planeringen.

Ny översiktsplan

I den kommuntäckande översiktsplanen behandlas de övergripande planeringsfrågorna utifrån de allmänna intressena. Översiktsplanen utgör underlag för att ta fram detaljplaner och är rådgivande för bygglovshantering utanför planlagt område. Till den kommunövergripande översiktsplanen finns fördjupningar och tillägg.

Just nu arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka. Läs mer om arbetet och när du kan vara med och påverka:

Läs mer: Vårt framtida Kungsbacka

Detaljplaner för bebyggelseområden

Detaljplaner reglerar hur mark och vatten ska användas och inom vilka ramar ny bebyggelse ska förhålla sig till. Vid framtagande av en detaljplan ska kommunen avväga det allmänna intresset gentemot det privata intresset. Detaljplanen ger i regel en byggrätt och är en förutsättning för exploatering i tätbebyggda eller känsliga områden.

Samhällsbyggnadskontoret

Sedan början av 2018 samlar vi samhällsbyggnadsfunktionerna i ett samhällsbyggnadskontor under kommunstyrelsen. Till samhällsbyggnadskontoret flyttade kommunens planavdelning och kommunekologer för ett närmare samarbete med mark och exploatering, strategisk planering och infrastruktur.

Samhällsbyggnadskontoret består av avdelningarna mark & exploatering, planavdelningen, hållbar utveckling och stab.