Överklaga en detaljplan

Du kan överklaga ett beslut om detaljplan och områdesbestämmelser.

För att överklaga beslutet gör du en skrivelse som är adresserad till mark- och miljödomstolen i Vänersborg, men skickar den till Kungsbacka kommun. Kommunen måste ha ditt överklagande senast tre veckor efter det att beslutet anslagits. Överklagande som har kommit in i rätt tid skickar vi vidare till mark- och miljödomstolen.

I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, beslutets diarienummer, vilken fastighet det gäller och vad du vill klaga på. Skicka med handlingar som stödjer varför du tycker att beslutet ska ändras. Uppge din adress och ditt telefonnummer. Glöm inte att skriva under överklagandet och skriv gärna namnförtydligande. Om du använder dig av ett ombud måste du skicka med en fullmakt.

Adressera till:
Vänersborgs tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 1070
462 28 Vänersborg

Skicka till:
Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka 

Överklagande till högre instans

Om du är missnöjd med mark- och miljödomstolens beslut kan du överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, men då krävs ett prövningstillstånd. Med det menas att ärendet ska vara av ett mer allmänt intresse för att rätten ska ta upp det för prövning.