Så söker du planbesked

Du som vill bygga något som förutsätter en ny detaljplan, ändringar eller upphävande av den befintliga detaljplanen kan ansöka om planbesked för att få svar på om kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete.

Använd gärna kommunens e-tjänst för att ansöka om planbesked.

Detta tar vi hänsyn till i vår bedömning

Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra. Aktualiteten i befintlig detaljplan bedöms samt hur ansökan stämmer med kommunens övergripande strategier och målsättningar. Det kan handla om:

  • översiktsplanen
  • eventuell fördjupad översiktsplan
  • mål för bostadsbyggande
  • kulturmiljöprogram
  • olika typer av skydd
  • eller rekommendationer och riktlinjer så som riksintressen, strandskydd och bullerkrav.

För att ansökan ska vara komplett ska den önskade åtgärden beskrivas både i text och genom skiss på en karta så att karaktär och omfattning framgår tydligt. Samtliga markägare inom föreslaget område måste ge sitt godkännande för att ansökan ska kunna behandlas. Om vi behöver ytterligare material för att kunna bedöma ansökan hör vi av oss till dig.

Beslut

Du ska ha fått ett beslut om planbesked inom fyra månader (om inte annan överenskommelse finns) från det att en fullständig ansökan kommit in till kommunen.

Du får svar på din ansökan genom att vi skickar ett beslutsprotokoll till dig. Om du får ett positivt planbesked får du i beslutet mer information om plankostnadsavtal och en uppskattning om när arbetat med den nya planen kan börja. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas ska skälen anges i planbeskedet.

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att en förstudie eller ett planarbete kan påbörjas.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som inte kan överklagas. 

Kostnad

Kommunen tar sedan 1 januari 2017 ut en avgift för planbesked. Hur stor avgiften är beror på omfattningen av vad ansökan gäller. Ansökan klassas utifrån fasta kriterier som en enkel, medelstor eller stor åtgärd. Avgifterna enligt 2019 års taxa är:

  • enkel åtgärd 9300 kr
  • medelstor åtgärd 13 950 kr
  • stor åtgärd 18 600 kr.

Vi tar ut samma avgift även vid negativt planbesked. Kommunen tar också ut en avgift för att upprätta en ny detaljplan. Kostnaden beror på planens omfattning. En mindre plan kostar ungefär 100 000 kronor.