Lämna synpunkter på planprogram eller detaljplan

Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny plan tas fram. Under planprocessen har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget vid vissa tillfällen.

När vi tar fram ett planprogram eller en detaljplan gör vi det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget. Du kan vanligtvis lämna synpunkter på ett planärende två gånger under planeringsprocessen.

Under följande steg kan du lämna synpunkter:

  • samråd
  • granskning

Samråd

Under samrådet kan du se förslaget i stadshusets entré och på vår webb. Vi informerar om samråd på vår webbsida under aktuella projekt. 

Vanligtvis håller vi ett informationsmöte under samrådstiden dit vi kallar berörda sakägare och ibland hyresgäster och företagare i området. För detaljplaner av mindre karaktär skickar vi ut handlingarna till sakägarna men vi har inget samrådsmöte.

Granskning

Under granskningen kan du se förslaget i stadshusets entré och på vår webb. Utställningen kan ses av alla intresserade och vi informerar om granskning på vår webbsida under aktuella projekt.

Vid så kallat begränsat förfarande har vi ingen granskning eftersom förslaget har blivit godkänt under samrådet av samtliga berörda. För planprogram genomför vi endast samråd och ingen granskning. 

Förslaget skickas ut

Vid samråd och granskning skickar vi förslaget till:

  • Berörda sakägare 
  • Länsstyrelsen 
  • Lantmäteriet
  • Berörda remissinstanser
  • Berörda förvaltningar inom kommunen

Synpunkterna används som underlag

Synpunkter som kommer in under samråd respektive granskning använder vi som underlag för de politiska beslut om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Lämna skriftliga synpunkter

Vill du lämna synpunkter på ett förslag till planprogram eller detaljplan måste du göra det skriftligen under samråds- eller granskningstiden. Använd gärna vår e-tjänst för att lämna synpunkter, se överst på sidan. 

Du kan även skicka synpunkterna till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka

De synpunkterna som kommer in diarieför vi och använder i det fortsatta planarbetet. 

Lämnar du inte skriftliga synpunkter under samråd eller granskning kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen. Ett planprogram kan inte överprövas.