Strategiska dokument

Planerat bostadsbyggande 2018-2022

Kommunfullmäktige har som mål att det under en femårsperiod ska produceras 750-800 bostäder per år i kommunen. I dokumentet Planerat bostadsbyggande 2018-2022 nedan redovisas byggstart för samtliga bostadsprojekt som nu är i ett programskede, pågående detaljplan eller under utbyggnad.

Miljö samt gång- och cykelplan

Nedan hittar du även ett antal andra strategiskt dokument som är viktiga delar för samhällsplaneringen i Kungsbacka kommun.