Ordlista

Vad betyder orden?

Spillvatten är förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande, så kallat hushållsspillvatten, samt förorenat vatten från industrier. Spillvatten leds till kommunens reningsverk, om du har kommunalt avlopp.

Dagvatten är vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken. Dagvatten går inte till något reningsverk utan leds via gatubrunnar och ledningar ut i närmaste dike eller vattendrag.