Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som inte tränger ned i marken. Vi får allt fler hårdgjorda ytor i samhället vilket påverkar vattnets naturliga kretslopp.

Dagvatten passerar inte reningsverket utan leds oftast orenat direkt till våra vattendrag, sjöar eller hav. Därför är det viktigt att det alltid finns en dagvattenlösning i planering och genomförande av byggprojekt av olika slag.

Tvätta inte bilen på gatan

Eftersom dagvatten inte renas är det viktigt att inte släppa ut kemikalier till dagvattenbrunnar. Du ska inte tvätta bilen på gatan eller någon annan asfaltyta utan på en automattvätt eller gör-det-själv-hallar.

Biltvätt 

Dräneringsvatten

Dräneringsvatten kommer främst från fastigheters dräneringssystem. Syftet är att hålla torrt runt källargrunder. En del äldre fastigheter i Kungsbacka har tak- och dräneringsvatten kopplade till spillvattennätet. Detta skapar problem, sämre reningsgrad vid reningsverken, bräddning av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, samt källaröversvämningar.

I områden med kommunal spillvattenledning får tak- och dräneringsvatten inte anslutas till spillvattenledningen. Detta gäller även om pumpning av dräneringsvatten måste tillgripas för att ledas till dagvattensystemet.

Hur gör jag?

I områden som inte har kommunalt dagvatten finns flera tekniska lösningar:

 • avledning till befintliga diken och vattendrag eller infiltrationsytor
 • anlägger dräneringsdiken
 • takvatten kan föras ut på markytor, till exempel gräsmattor
 • anlägger en dagvattenledning

Anmälning av ny dagvattenanläggning

Om du ska anordna eller ändra en dagvattenanläggning eller anläggning för att ta hand om eller rena dagvatten eller liknande, ska du anmäla det till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.

Att etablera en dagvattenanläggning på en villafastighet är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken om det inte finns någon industriell verksamhet på fastigheten eller kommersiella parkeringsytor. Har ni några frågor kan ni kontakta Förvaltningen för Bygg & Miljö via 0300-83 40 00.

Klagomål rörande dagvatten

De vanligaste tvisterna kring dagvatten handlar om vatten från någons tomt som rinner in till grannen och gör marken vattensjuk. Detta är i de flesta fall inget ärende för kommunen. Om parterna inte kan komma överens hanteras tvister av detta slag som en civilrättslig process (se länk nedan).

Kommunen hanterar klagomål kring dagvatten i följande fall:

 • Inom område där kommunen har ett fastställt verksamhetsområde för dagvatten.
 • Om dagvattnet avleds från en gata eller väg där kommunen är väghållare.
 • Om dagvattnet innehåller exempelvis större mängder näringsämnen eller något miljögift som orsakar skada i miljön. Exempel på sådan skada kan vara fiskdöd, igenväxning av vattendrag och liknande.
 • Om dagvattnet kan ge hälsoproblem genom kontaminering av privata dricksvattenbrunnar med bakterier och liknande.
 • Om dagvattnet orsakar fuktskador i bostadshus som innebär olägenhet för människors hälsa, exempelvis genom mögelangrepp.

I de två första exemplen är det förvaltningen för Teknik som hanterar ärendet, i övriga är det förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.

Lämnas in skriftligt

Klagomål rörande dagvatten ska vara skriftliga och lämnas till vårt kundcenter Kungsbacka direkt som förmedlar ärendet till berörd förvaltning om det uppfyller något av kriterierna ovan.

Ett skriftligt klagomål måste innehålla följande:

 • Datum
 • Den klagandes adress
 • Beskrivning av problemet och dess effekter

Adress: Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka.
E-post: info@kungsbacka.se