Vattenförsörjningsplan

Syftet med en vattenförsörjningsplan är att trygga tillgången till dricksvatten för flera generationer framåt.

Vattenförsörjningsplanen för Kungsbacka fastställdes av nämnden för Teknik i augusti 2015.

Man skiljer på regionala och kommunala vattenförsörjningsplaner. Det finns en regional plan som arbetats fram av Göteborgsregionens kommunalförbund. Motsvarande arbete pågår också i Halland med Länsstyrelsen som initiativtagare.

Viktiga vatten

Kungsbackas plan listar i detalj vilka vattenförekomster som finns i kommunen för att utvärdera vilka resurser som kan ha betydelse för vattenförsörjningen nu och i framtiden.

Planen pekar också ut möjliga framtida vattenskyddsområden. Slutligen ges förslag till åtgärder och rekommendationer till översiktsplanen.