Anlägga nytt avlopp

1. Kolla din skyddsnivå

kartan kan du se om din fastighet finns i ett område med hög eller normal skyddsnivå. Områden med hög skyddsnivå är antingen områden där det finns problem med övergödning eller området är särskilt skyddsvärt, t.ex. Lygnerns vattenskyddsområde. I områden med hög skyddsnivå är den preliminära utgångspunkten att avloppsanläggningen behöver klara höga krav på rening av fosfor, kväve och BOD, såvida inte anläggningen kan placeras eller utformas på något annat sätt så att påverkan på recipienten blir försumbar.

En avloppsanläggning kan även omfattas av hög skyddsnivå ur hälsoskyddssynpunkt vilket innebär att det finns en ökad risk för smittspridning, t ex om utsläppet avses ske i närheten av en badplats eller nära en dricksvattentäkt. Detta kan du inte se på en generell karta utan det avgörs i varje enskilt ärende.

Skyddsnivå

 

2. Kolla översiktligt de naturliga förutsättningarna för en avloppsanläggning på din fastighet

Sådana naturliga förutsättningar som kan påverka vilken typ av anläggning som är möjlig på fastigheten (utöver nivån på rening av fosfor, kväve och BOD) är t ex jordart, avstånd till grundvattenytan, jorddjup, närhet till dricksvattenbrunnar eller badplatser, behov av medgivande från annan markägare, tillgång till lämplig recipient, förekomst av fornminnen eller om platsen för den tänkta anläggningen omfattas av någon typ av naturskydd.

Enskilt avlopp – vilket teknik passar dina förutsättningar?

 

3. Kolla över vilken typ av anläggning du är mest intresserad av utifrån inköpspris, driftskostnader, skötselbehov och reningsprestanda

Faktorer som kan påverka ditt val av anläggning är till exempel:

  • Inköpspris
  • Hur stora driftskostnaderna blir för till exempel strömförsörjning, slamsugning, filterbyte, service när så är aktuellt
  • Hur mycket skötsel anläggningen kräver, behövs till exempel årlig service av fackman, bygger systemet på att du själv exempelvis måste fylla på kemikalier, byta ut filter eller ta hand om avfall?
  • Hur effektivt anläggningen renar såväl smittämnen som fosfor, kväve och BOD

Uppgifter om ovanstående bör du begära in av dina tänkbara leverantörer för att du ska ha möjlighet att ta ställning. Efterfråga gärna t ex kontaktuppgifter till referensanläggningar, provtagningsresultat, drift- och skötselanvisningar och uppgifter om kostnader respektive omfattning av eventuell service. Prefabricerade anläggningar eller delar av anläggningar som omfattas av europeiska standarder (t ex slamavskiljare och minireningsverk) ska vara CE-märkta och ha så kallade prestandadeklarationer som ska bifogas ansökan.
En sammanställning av många avloppsprodukter på marknaden finns i denna Marknadsöversikt.

 

4. Välj anläggning

När du vet skyddsnivå, de naturliga förutsättningarna och vilka preferenser du har  beträffande ekonomi, skötsel etcetera kan du välja vilken typ av anläggning du ansöker om. Tänk på att miljö & hälsoskydd inte kan rekommendera dig vilken anläggning du ska ha eftersom vi är en tillsynsmyndighet. Vi kan dock innan en ansökan är inlämnad lämna översiktlig information om vilka typer av anläggningar som kan vara aktuella för dig på den aktuella platsen. Vi kan även ge dig råd utifrån de regler som finns kring om platsen eller omgivningen är skyddsvärd, dricksvattentäkter riskerar att förorenas eller om människors hälsa eller miljön på annat sätt kräver viss förebyggande åtgärd.

Avloppsanläggningar

 

5. Skicka in ansökan/anmälan

Fyll i och skicka in din ansökan eller anmälan tillsammans med de dokument du ska bifoga.

Vi behöver i de allra flesta fall få in fler uppgifter än de som finns i vår e-tjänst eller i blanketten. Dessa uppgifter kommer vi begära in efter att vi har gjort en första bedömning av din ansökan. Vilka uppgifter det är varierar beroende på valet av avloppsanläggning och förutsättningarna på den aktuella platsen. Bedömning sker i varje enskilt fall. Vill du justera din ansökan utifrån den återkoppling du får efter den första bedömningen så är det fullt möjligt.

Två kartor bifogas ansökan

Vid ansökan om enskilt avlopp ska en topografisk karta bifogas. Du kontaktar Kungsbacka Direkt för att få hjälp med kartan.

Vi önskar att två kartor bifogas ansökan/anmälan. En karta i skala 1:400 eller 1:500 som främst visar aktuell fastighet. På denna karta ritar du in placeringen av de olika delarna i avloppsanläggningen, inklusive utsläppspunkt, samt den egna dricksvattentäkten och uppställningsplats för slamsugningsfordon.

Det är till fördel om du anger avstånd, se exempel på situationsplan. Om fastigheten har grannar inom 200 meter vill vi även ha en karta i skala 1:1000 eller 1:2000  där grannarnas dricksvattenbrunnar markeras ut. Sökanden kan med fördel även här rita in placeringen av de olika delarna i avloppsanläggningen inklusive utsläppspunkt samt skriva ut ungefärligt avstånd från avloppsanläggningens utsläppspunkt (efter slamavskiljare/minireningsverk) till varje dricksvattenbrunn. Det är denna karta som vi sedan skickar till grannarna för grannhörande så den är viktig.

Längre ner på sidan finns exemple på hur en situationsplan kan se ut.

Så ansöker eller anmäler du enskilt avlopp
Avgifter 

 

6. Vi handlägger och fattar beslut

Vi handlägger din ansökan eller anmälan och beslutar om godkännande eller avslag. Ett tillstånd upphör att gälla om arbetet med anläggningen inte påbörjats inom två år och slutförts inom fem år. Om du har fått ett föreläggande om förbud på att du ska åtgärda din avloppsanläggning, ska åtgärderna vara klara före datumet då förbudet träder i kraft.

 

7. Anläggningsarbetet startar upp och dokumenteras

Entreprenören du har anlitat ska dokumentera anläggningsarbetet i en kontrollplan och fotografera löpande medan arbetet framskrider. Anläggningen ska följa tillståndet och de villkor som är meddelade. Du som sökande och entreprenören fyller även i ett utförandeintyg där det intygas att tillståndet är följt. Kontrollplan och utförandeintyg följer med tillståndsbeslutet du får när din ansökan beviljats.

 

8. Du får ett brev om att anläggningen får tas i drift

När anläggningen är klar undertecknar och skickar du in det undertecknade utförandeintyget. Du skickar också in tillhörande kontrollplan med bilderna från anläggningsarbetet. Om vi behöver fler dokument av dig (till exempel siktanalys av förstärkningssand) står det i utförandeintyget. Om inga anmärkningar finns på din inskickade redovisning får du ett brev om att anläggningen får tas i drift. Därefter kan du börja använda din anläggning.

 

9. Anläggningen är i drift

När din anläggning har varit i drift ett tag (1 ½ - 2 år) kommer vi att följa upp att allt blev som det var tänkt. Då kommer vi på ett tillsynsbesök och kontrollerar att anläggningen följer tillståndet, till exempel att den är placerad där den ska, att reningen fungerar och att du har bra koll på hur den ska skötas.

Efter detta uppföljande besök kommer fler tillsynsbesök att följa under avloppsanläggningens hela livslängd –  hur ofta vi kommer på tillsyn avgörs bland annat av hur beroende din avloppsanläggning är av kontinuerlig skötsel och var anläggningen ligger. En lågbelastad avloppsanläggning utan WC-utsläpp och som är belägen i en del av kommunen där vattendragen inte är så känsliga kommer därigenom att ha ett långt tillsynsintervall, medan en tekniskt avancerad avloppsanläggning i Lygnerns vattenskyddsområde kommer att besökas oftare.  

Tillsynsbesök debiteras utifrån timtaxa fastställd av kommunfullmäktige.