Infiltration

I en infiltrationsanläggning infiltreras avloppsvattnet i marken och renas från bakterier och näringsämnen genom naturliga biologiska, fysikaliska och kemiska processer.

Marken måste vara av ett visst slag för att infiltration ska vara möjlig. Genom en markundersökning med till exempel provgropar kan du ta reda på om förhållandena är lämpliga.  Om provgropar inte räcker för att se om marken är lämplig kan vi kräva en siktanalys, det vill säga att jordprover skickas in för analys.

Skyddsavstånd

Skyddsavstånd beror på terräng, jordart och typ av vattenbrunn. Infiltrationsanläggningen ska helst ligga lägre än närmaste dricksvattentag. Om anläggningen bara renar avloppsvatten från bad, disk och tvätt bör avståndet vara 50 meter. Om du bor inom normal skyddsnivå och även en vattentoalett är ansluten bör avståndet vara 65 meter. Till väg och fastighetsgräns bör det vara minst fem meter. Om du vill göra undantag från skyddsavstånden kan vi kräva en geologisk undersökning och intyg från en geolog.

Avståndet mellan infiltrationsytan och grundvattennivån eller berget ska vara minst en meter. 

Slamavskiljare

Anläggningen ska alltid kombineras med en slamavskiljare. För spillvatten från toalett, bad, disk och tvätt behövs en testad och godkänd brunn med en våtvolym på minst två kubikmeter, till exempel en trekammarbrunn enligt SS825620.

Slamavskiljaren ska tömmas varje år. Om du inte har någon toalett kopplad till avloppet kan du ha en brunn med en våtvolym på en kubikmeter som töms varje år, till exempel en tvåkammarbrunn. Om du har en större slamavskiljare blir det färre tömningar.