Avgifter

Timavgiften för tillsyn, prövning och anmälan är 1126 kronor per timme för år 2022. Timavgiften ses över varje år.

Så många timavgifter tar Miljö & Hälsoskydd ut

AnläggningAntal timmar
För prövning av ansökan om tillstånd eller anmälan för ett hushåll 10
Anläggning för endast bad-, disk-, och tvättvatten 10
Torra lösningar  3
Inrättande av sluten tank 5
Dispens för eget omhändertagande avfall Timavgift
   
Anmälan om ändring, till exempel komplettering med fosforfällning Timavgift
Gemensam anläggning för mellan 5 och 40 hushåll
(26-200 pe)
Timavgift
Anläggning med mer än 200 anslutna personekvivalenter Beror på anläggningens storlek.
Kontakta oss för mer information

1 hushåll = 5 personekvivalenter. 

Avgiften är enligt gällande taxa och fastställd av kommunfullmäktige.

Nämndsbeslutet om timavgift är beslutat 2020-12-08, § 187