Dispenser

Det krävs dispens för att själv få ta hand om avfall från slam, fekalier eller urin. Du behöver då lämna in en ansökan. Vi har även dispens för förlängt intervall slamtömning där det också krävs en ansökan för att slippa slamtömning årligen.

Dispens om avfall från slam

Dispens är personlig och följer inte fastigheten. Den upphör att gälla vid ett eventuellt ägarbyte. Om fastigheten byter ägare behöver också den nye ägaren ansöka om en dispens för att ta hand om avfallet själv.

Exempel på fall när du behöver ansöka om eget omhändertagande:

  • Du har någon form av torr toalettlösning med eller utan urinseparering,
  • ett gråvattenfilter (för bad, disk, tvätt) som kräver rengöring och skötsel där du behöver ta hand om slamresterna själv,
  • ett minireningsverk med slamavvattning eller motsvarande där du vill eller behöver ta hand om slammet själv, 
  • en fosforfälla där du vill ta hand om den förbrukade filtermassan själv.

För att ansöka om dispens använder du länken till höger, du kan söka via e-tjänst eller blankett.

Här kan du läsa mer om renhållningsföreskrifterna. 

Avgiften för dispensen är enligt taxan = Timavgift. Här kan du läsa mer om taxor och avgifter. 

Dispens för eget omhändertagande avfall

Det krävs dispens om du vill ha ett förlängt intervall för slamtömning av din slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller gråvattenfilter.

Om du inte har en dispens utför kommunens upphandlade renhållningsentreprenör slamtömning minst en gång per år beroende på vilken typ av anläggning du har.

Miljö & Hälsoskydd ger i normalfallet dispens till tömning vartannat år men kan, beroende på förutsättningarna och typ av avloppsanläggning, bevilja dispens för längre tid.

Observera att undantag som regel avser framtida slamtömningar.

För att du ska kunna få dispens krävs att din brunn, tank, verk har en fungerande funktion och att belastningen på anläggningen är låg utan risk för att det uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljö. ”

Även här är det timavgift som tas ut.