Sköta mitt avlopp

Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. Genom att ta hand om din anläggning förlänger du livslängden och reningen blir bättre. Vi rekommenderar att du en gång om året ser över ditt avlopp, till exempel i samband med slamsugningen. Då kan du slippa onödiga kostnader för en ny anläggning.

När du ser över ditt avlopp kan du samtidigt bedöma om ditt avlopp är godkänt eller om det behöver förbättras eller åtgärdas. Kontakta Miljö & Hälsoskydd om du är osäker på ditt avlopps status eller om du vill söka tillstånd/anmäla ändring av din avloppsanläggning.

Tänk på att:

  • Du som fastighetsägare ansvarar för att din avloppsanläggning inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön.
  • Du som har en enskild avloppsanläggning räknas som verksamhetsutövare enligt miljöbalken.
  • Det kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt att göra vissa förbättringsåtgärder och att anlägga en ny anläggning.
  • Du måste ha dokumentation över hur avloppsanläggningen är utförd, exempelvis tillstånd och situationsplan.