Fördelningsbrunn

Fördelningsbrunnen fördelar avloppsvattnet till spridarledningarna. Kontrollera regelbundet att spridningsledningarna belastas lika. Med hjälp av skibord kan du enkelt ställa in en jämn fördelning av avloppsvattnet.

Din fördelningsbrunn är ok

  • Det finns inte något slam eller påväxt i fördelningsbrunnen. 
  • Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med underkant på utloppen. 
  • Vattennivån är jämn ut i alla utlopp. 
  • Den är i övrigt hel och tät. 

Din fördelningsbrunn behöver förbättras

  • Vattennivån står under utloppen. Då finns det sannolikt en läcka som behöver tätas. 
  • Fördelningen av spillvatten är ojämn ut i utloppen. 
  • Vattennivån står över utloppen. Då har sannolikt efterföljande reningsanläggning tätnat. 
  • Det finns slam i fördelningsbrunnen. Då fungerar sannolikt inte slamavskiljningen tillfredsställande. 

Din anläggning saknar fördelningsbrunn

  • Har du en infiltration eller markbädd med mer än en spridarledning bör du installera en fördelningsbrunn. 
  • Har du en anläggning med enbart en spridarledning bör du installera en inspektionsbrunn.