Sluten tank

En del fastigheter har ett avloppssystem som bygger på att avloppsvattnet som kommer från toaletten tas om hand för sig och från bad, disk och tvätt för sig.

Bad-, disk- och tvättvatten kan avledas till en infiltration eller markbädd medan WC-vattnet samlas upp i en sluten tank.  Beställ slamtömning vid behov eller när larmet går.

Kontrollera att:

  • Larmet fungerar.
  • Det inte finns synliga tecken på in- eller utläckage.
  • Tömningsfrekvensen är rimlig i förhållande till vad hushållet har för vattenanvändning.

Din slutna tank är ok

  • Tanken är hel.
  • Kopplingsanordningen och larmet fungerar.
  • Du slamsuger tanken regelbundet.

Din slutna tank behöver förbättras

  • Larmet på tanken fungerar inte.

Din slutna tank behöver åtgärdas

  • Det är hål på den slutna tanken och innehållet läcker ut.
  • Tanken behöver sällan slamsugas i förhållande till hur mycket vatten som leds dit. Alternativt läcker det in vatten utifrån och den behöver slamsugas ofta.