Torra toalettlösningar

Har din fastighet inte vattentoalett har du förmodligen en torr lösning, till exempel multrum, mulltoalett, frystoalett eller förbränningstoalett.

Kontrollera att:

  • Villkor i tillstånd och leverantörens anvisningar om skötsel följs.
  • Om du har en förbränningstoalett med katalysator – att katalysatorn fungerar som avsett och att luktproblem inte finns.

Om du tar hand om avfall själv

Framförallt torra lösningar, som multrum, bygger på att du själv tar om hand avfall från anläggningen genom att kompostera det. Men även andra lösningar, som minireningsverk med slamavvattning, kan bygga på att avfall tas om hand av dig själv.

Tänk på att:

  • Följa de tillståndsvillkor och andra anvisningar som finns för omhändertagandet. Du får inte ta hand om avfallet själv om det inte finns ett tillstånd för detta
  • Vara noggrann vid hanteringen av avfallet. Det kan sprida smitta och orsaka problem i omgivningen. Tiden för lagring/kompostering är till exempel viktig för att smittämnen ska hinna brytas ner