Tillsyn av avlopp

I Kungsbacka kommun finns det uppskattningsvis cirka 6 000 små avlopp. Miljö & Hälsoskydd gör regelbundet tillsyn av små avlopp. Alla små avlopp kommer från och med 2020 få regelbunden tillsyn. Under året planerar vi att göra tillsyn på cirka 600 anläggningar.

Varje år gör vi tillsyn på mellan 500-800 avlopp. Sedan flera år tillbaka gör vi planerad tillsyn i ett område i taget, varje område brukar motsvara ett vattendrags avrinningsområde.

Mellan åren 2010 och 2019 har vi gått igenom alla små avloppsanläggningar i kommunen, med undantag av några områden som enligt planen ska ansluta till kommunalt avlopp inom en snar framtid. Från och med 2020 slutar vi med tillsyn områdesvis och börjar istället med riskbaserad tillsyn av små avlopp.

Så går tillsynen till

De fastigheter som ska ingå i tillsynen för året får ett informationsbrev om tillsynen. Med informationsbrevet bifogas en enkät som varje fastighetsägare ska besvara och skicka åter till oss. Syftet med enkäten är att få ett bra underlag, göra ägaren medveten om sitt ansvar för avloppet och ge ägaren en möjlighet att kontrollera sin anläggning.

För anläggningar som kräver någon form av service vill vi att fastighetsägaren skickar in protokoll från service, kvitto på inköp av fällningskemikalier samt ägarens egen dokumentation över anläggningens skötsel och drift innan tillsynsbesöket.

Ungefär två veckor innan vårt besök skickar vi ett brev med datum och tid för tillsynen. Efter besöket får ägaren ett besked om vad vi sett och en bedömning av anläggningen. Ägaren har alltid möjlighet att komma med synpunkter om vi har gjort en felaktig bedömning och innan ett beslut fattas. Våra beslut är också överklagningsbara.

Det här är riskbaserad tillsyn

Alla små avlopp kommer från och med 2020 få regelbunden tillsyn. Hur ofta varje anläggning får tillsyn kommer att baseras på anläggningstypen, relaterat till de risker som finns på den enskilda platsen. Saker vi tar hänsyn till i planeringen:

  • Hur tekniskt avancerad är anläggningen och hur stort är skötselbehovet för att reningen ska fungera?
  • Är spillvatten från vattentoalett påkopplad till avloppsanläggningen eller är det enbart bad, disk och tvätt (BDT) som renas?
  • Är anläggningen placerad i ett område som är känsligt för att belastas av näringsämnen så som fosfor och kväve?
  • Är anläggningen placerad så att risk finns för förorening av exempelvis enskilda dricksvattentäkter, vattenskyddsområde eller badplats?

Svaren på dessa frågor ger oss möjlighet att planera varje års tillsynsinsats där störst risker finns, samtidigt som alla avlopp i kommunen får regelbunden tillsyn. Under året planerar vi att göra tillsyn på cirka 600 anläggningar. 

Varför gör vi tillsyn?

Det är viktigt för både miljön och hälsan att ditt avlopp följer de lagkrav som finns för att minska påverkan på din närmiljö. Bristfälliga avlopp bidrar till övergödningen av vattendrag, sjöar och kustvatten. De utgör också en hälsorisk eftersom orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan hamna i dricksvattnet hos dem som tar sitt vatten från egen brunn eller i badvatten.