Tillsyn av avlopp

I Kungsbacka kommun finns det uppskattningsvis cirka 6 000 enskilda avlopp. Miljö & Hälsoskydd gör regelbundet tillsyn av enskilda avlopp.

Varje år gör vi tillsyn på mellan 500-800 avlopp. Sedan 2010 gör vi planerad tillsyn i ett område i taget, varje område brukar motsvara ett vattendrags avrinningsområde.

Så går tillsynen till

När vi bestämt område söker vi fram vilka fastigheter som ska ingå i tillsynen. Vi skickar ut en enkät som varje fastighetsägare ska besvara och där ägaren själv har möjlighet att bedöma sitt avlopp med hjälp av en checklista. Syftet med enkäten är att få ett bra underlag, göra ägaren medveten om sitt ansvar för avloppet och ge ägaren en möjlighet att kontrollera sin anläggning.

Ungefär två veckor innan vårt besök skickar vi ett brev med datum och tid. Efter besöket får ägaren ett besked om vad vi sett och en bedömning av anläggningen. Ägaren har alltid möjlighet att komma med synpunkter om vi har gjort en felaktig bedömning.

Varför gör vi tillsyn?

Det är viktigt för både miljön och hälsan att ditt avlopp följer de lagkrav som finns för att minska påverkan på din närmiljö. Bristfälliga avlopp bidrar till övergödningen av vattendrag, sjöar och kustvatten. De utgör också en hälsorisk eftersom orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan hamna i dricksvattnet hos dem som tar sitt vatten från egen brunn eller i badvatten.

Vi tar prover i vattendragen

Miljö & Hälsoskydd tar varannan månad prover i flera vattendrag i kommunen, bland annat Knapabäcken, Ölmevallabäcken, Löftaån och Lundaån. Sammanlagt tar vi prover på 19 platser. Proverna visar halterna av kväve och fosfor i vattnet. Dessa ämnen bidrar till övergödning som i sin tur leder till syrebrist vilket gör att bottenlevande djur och en del fiskarter kan slås ut. Flera av Kungsbackas sjöar och vattendrag är övergödda. Enskilt avlopp och jordbruk är två stora källor till kväve och fosfor.

Områden för tillsyn

Under 2018 kommer Miljö & Hälsoskydd göra tillsyn på avlopp vid Knapabäcken- Ulleråsbäcken, på Onsalahalvöns östra sida intill Kungsbackafjorden och i norra delen av Lillån.

Våren 2017 gjorde vi tillsyn vid Stockaån, Stallviken och Knapabäcken-Ulleråsbäcken. Hösten 2017 har vi varit i områdena vid Onsala kustvatten.