Vi tar prover i vattendragen

Varannan månad tar vi prover i flera vattendrag i kommunen, bland annat Knapabäcken, Ölmevallabäcken, Löftaån och Lundaån. Sammanlagt tar vi prover på 19 platser.

Proverna visar halterna av kväve och fosfor i vattnet. Dessa ämnen bidrar till övergödning som i sin tur leder till syrebrist vilket gör att bottenlevande djur och en del fiskarter kan slås ut. Flera av Kungsbackas sjöar och vattendrag är övergödda. Enskilt avlopp och jordbruk är två stora källor till kväve och fosfor.