Fälån

Våren 2016 gör Miljö & Hälsoskydd tillsyn av 146 enskilda avlopp i Fälåns avrinningsområde.

Fälåns avrinningsområde är 31 km² stort och domineras av skogsmark. Flera sjöar ingår i området där Fixsjön är den största. Fälån mynnar ut i Stensjön öster om Hjälm, där Rolfsån har sitt inlopp som i sin tur mynnar ut i Kungsbackafjorden.

Fälån har inte så höga halter av övergödande ämnen, men tillförseln av kväve och fosfor till vattendraget påverkar ändå tillförseln nedströms i vattensystemet.

Folder om Fälån