Hornån

Våren 2012 gjorde Miljö & Hälsoskydd tillsyn av enskilda avlopp i Hornåns avrinningsområde (mot Viskan i Marks kommun).

Antal fastigheter i tillsynen: 42  
Antal besökta: cirka 15 

Om Hornån

Hornåns avrinningsområde är 70 kvadratkilometer stort, varav Stora Hornsjön upptar cirka 41 kvadratkilometer. 

Hornån har måttlig ekologisk status enligt Vattenmyndighetens klassning.