Hovmanneån

Under 2011 gjorde Miljö & Hälsoskydd tillsyn av 238 enskilda avlopp i Hovmanneåns avrinningsområde. Våren 2013 gjorde vi tillsyn av ytterligare 13 enskilda avlopp i området.

Hovmanneåns avrinningsområde är 16,5 kvadratkilometer stort och sträcker sig från Fjärås bräcka i öster till strandängarna vid Torkelstorp där ån mynnar ut i Kungsbackafjorden. Vid Fjärås bräcka finns Kungsbacka kommuns huvudvattentäkt.

Naturvärdena i Hovmanneån är dåligt kända, men bedöms vara låga. Det finns däremot mycket höga naturvärden knutna till strandängarna vid Hovmanneåns mynning. I vattenområdet i Kungsbackafjorden mellan mynningen och Kalvö finns stora områden med ålgräs samt nating på de grundare områdena. Grunda områden med ålgräs och nating är mycket viktiga uppväxtmiljöer för fisk. Övergödningen kan påverka ålgräsängarnas utbredning negativt. Stor tillförsel av näringsämnen som kväve och fosfor kan bland annat orsaka algblomning, som ibland är giftig.

Hovmanneån har måttlig ekologisk status enligt Vattenmyndighetens klassning. Sedan 2007 tar Miljö & Hälsoskydd prover i vattendraget. Dessa visar på en mycket hög koncentration av fosfor.