Knapabäcken och Ulleråsbäcken

Knapabäcken - Ulleråsbäcken är starkt påverkade av näringsämnen som orsakats av övergödning såsom kväve och fosfor som kommer ifrån bland annat jordbruket.

För att nå god ekologisk status måste den mänskliga påverkan på vattendraget minska. Ett sätt att göra detta är att minska de stora mängder näringsämnen som når vattnet idag.

Reproduktionsområde för havsöring

Avrinningsområdet som utgör Knapabäcken - Ulleråsbäcken påbörjar sin väg ner mot havet från Kärremosse, Fnusken och rinner sedan ut mot kusten där den sammanstrålar med Ulleråsbäcken och mynnar ut i Öckerösund. Avrinningsområdet består till största delen av jordbruksmark. Vattendraget har genomgått flera fysiska förändringar genom människans påverkan och är uträtad i långa sträckor.

Knapabäcken binds samman med Ulleråsbäcken och de utgör tillsammans ett reproduktionsområde för havsöring, vilket gör ån intressant ur ett ekologiskt perspektiv. Detta då ån har klassats till att ha höga naturvärden enligt Kungsbacka kommuns naturvårdsplan.

Regelbunden provtagning

Sedan 2007 tar förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd prover på vattnet i Knapabäcken - Ulleråsbäcken för att få en uppfattning om hur mycket näringsämnen vattendraget innehåller. Många gånger visar analyserna att det är för höga halter av fosfor och kväve i vattnet.