Lundaån

Våren 2015 gjorde Miljö & Hälsoskydd tillsyn av enskilda avlopp i Lundaåns avrinningsområde.

Antal fastigheter i tillsynen: 317 
Antal besökta: 153 + 24 med minireningsverk
Antal förbud: cirka 160 stycken

Om Lundaån 

Lundaån rinner ut i Landabukten utanför Frillesås i sydvästra kommundelen. Landabukten är ett grundområde med sandbotten och stora biologiska värden. Området har ett rikt fågelliv och i Lundaån leker öringen. Åar och bäckar som är lek- och uppväxtområde för öring anses alltid ha ett högt skyddsvärde. Varje gång som det har provfiskats i Lundaån har öring hittats.

Lundaån mynnar ut i yttre Kungsbackafjorden som Vattenmyndigheten har klassat till måttlig ekologisk status. Sedan 2007 tar Miljö & Hälsoskydd prover i Lundaån. Dessa visar en mycket hög koncentration av fosfor.