Rolfsån

Under 2016 har Miljö & Hälsoskydd utfört tillsyn på 170 enskilda avlopp i Rolfsåns avrinningsområde.

Hösten 2015, inom vattenskyddsområde Lygnern, söder om Lygnern samt område kring Stensjön och Sundsjön
Antal fastigheter i tillsynen: 317
Antal besökta: 161 fastigheter + 22 fastigheter med minireningsverk
Antal förbud: 38 hittills, betydligt fler kommer tillkomma eftersom efterarbetet ännu inte är avslutat.

Hösten 2014, område Gräskärr
Antal fastigheter i tillsynen: 21
Antal besökta: 7 fastigheter 

Om Rolfsån

Rolfsån tillhör ett mycket stort avrinningsområde på nästan 700 kvadratkilometer. I området finns mycket värdefull natur med riksintressen, naturreservat och Natura 2000-områden. Bland annat finns den unika storvuxna Rolfsålaxen, Lygnerns insjööring, havsnejonöga, flodpärlmussla och en rik fauna av sländor och musslor. Sjön Lygnern är tillsammans med Fjärås bräcka Kungsbacka kommuns vattentäkt.

Rolfsån har god ekologisk status enligt Vattenmyndighetens klassning. Lygnerns vattenråd/vattenvårdsförbund har tagit prover i Rolfsåns avrinningsområde sedan 1972. Koncentrationen av fosfor har låga/normala värden, men transporten av näringsämnen till inre Kungsbackafjorden är hög på grund av det höga flödet. Inre Kungsbackafjorden har otillfredsställande ekologisk status enligt Vattenmyndighetens klassning.