Stallviken

Under våren 2017 har förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd gjort tillsyn av enskilda avlopp i Stallviken.

Stallviken har en vattenyta på 138 ha och är en havsvik som sträcker sig mellan halvöarna Särö och Sandö. Viken är grund och vid lågt vattenstånd torrläggs den delvis, vilket gagnar ett stort antal fågelarter. En stor mängd vadare rastar vid viken under vår och höst och de grunda bottnarna utgör perfekt föda då där finns en stor produktion av växt- och zooplankton.

Stallviken är ett riksintresse för naturvård och friluftsliv och området är även fredat för fisk.

Idag klassas Stallvikens ekologiska status till måttlig, medan den kemiska inte uppnår god status. Kvalitetskravet är nå god ekologisk status till 2021. Viken är drabbad av både övergödning och miljögifter. Enskilda avlopp och jordbruk räknas som två betydande faktorer till Stallvikens mående.