Stockaån

Hösten 2016 har Miljö & Hälsoskydd gjort tillsyn av cirka 90 enskilda avlopp i Stockaåns avrinningsområde. Under våren 2017 sker ytterligare ca 200 besök.

Stockaåns avrinningsområde är 11 km långt och domineras huvudsakligen av jordbruksmark. Stockaån har enligt Kungsbacka kommuns naturvårdsplan höga naturvärden och bedöms ha ett zoologiskt intresse som reproduktionsområde för havsöring. Biflöden är Stombäcken och Sandbäcken och ån mynnar ut i Stallviken.

Stockaån bedöms ha måttlig ekologisk status med kvalitetskravet att nå god ekologisk status till 2027. Vattendraget är starkt påverkat av jordbruksrensningar och även avloppsvatten från Vallda. Ån kalkas för bibehållen vattenkvalitet och bland negativ påverkan räknas avloppsutsläpp, vattenreglering, samt grävnings- och rensningsarbeten.