Sundstorpsån

Våren 2016 gör Miljö & Hälsoskydd tillsyn av 86 enskilda avlopp i Sundstorpsåns avrinningsområde.

Sundtorpsåns avrinningsområde är 47 km² stort och domineras av skogsmark även om ån slingrar sig genom odlad mark. Flera sjöar ingår i avrinningsområdet, bland annat Stora Svansjön samt Lilla och Stora Öresjön. Nedströms Sundsjön följer Stensjön och Rolfsån som i sin tur mynnar ut i Kungsbackafjorden.

Sundstorpsån ingår i Rolfsåns vattensystem. Flera av sjöarna och vatten­dragen i Rolfsåns avrinningsområde är påverkade av näringsämnena kväve och fosfor. När ämnena hamnar i vattensystemet orsakar de övergödning i vattendragen och sjöarna, och även i Kungsbackafjorden.

Folder om Sundstorpsån