Svartemosse

Under våren 2017 har Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen utfört tillsyn vid Svartemosse i Vallda.

Svartemosse ligger längs ett drumlinområde med en tilltalande landskapsbild. Trots sitt namn är inte Svartemosse en mosse utan ett kärr som har fått sitt nuvarande utseende efter skalgrustäkt. De blötare delarna av Svartemosse är idag igenväxande medan de yttre och mer torrare delarna tidigare betats men numera också är på väg att växa igen med lövsly.

Under tiden kärret betades var floran välutvecklad med arter såsom kärrspira, vildlin, slåttergubbe och slokstarr. Svartemosse har botaniska värden. Svartemosse är en del av ett område som ingår i den kommunala naturvårdsplanen. Området överlag hyser en känslig landskapsbild och kulturmiljö.