Lillån

Lillåns avrinningsområde är cirka 52 kvadratkilometer och tillhör ett av Kungsbackaåns största biflöden. Naturen är varierad inom Lillåns avrinningsområde.

I de norra delarna består naturen av en mer kuperad skogsterräng med tjärn och mossar. I de södra delarna där ån rinner mot Kungsbackaån övergår naturen till öppen mark och jordbruksmark. Lillåns utlopp börjar vid Gärdsjön och ansluter sedan till Kungsbackaån söder om Älvsåker. Kungsbackaån har sitt utlopp i den inre Kungsbackafjorden. Fjorden är en av få marina naturreservat och är även ett Natura2000-område.  

Enskilda avlopp påverkar Lillån

Lillån har av Vattenmyndigheten fått klassningen måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet från Vattenmyndigheten är att nå god ekologisk status till år 2027, vilket bland annat innebär att belastningen av näringsämnen såsom fosfor behöver minska. Lillån är påverkad av övergödning där enskilda avlopp samt jord- och skogsbruk är faktorer med betydande påverkan på Lillåns mående. Både Kungsbackaån och inre Kungsbackafjorden uppnår idag inte god ekologisk status. 

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund, som är ett förbund där myndigheter och företag arbetar tillsammans för att förbättra vattenkvaliteten i Lillån och i Kungsbackaån, tar prover varje månad på vattenkvaliteten. Mer information finns att hämta på Kungsbackaåns vattenvårdsförbunds hemsida.

Rikt djurliv

Lillån är ett viktigt reproduktionsområde för lax och havsöring och det finns även elritsa och nejonögon. Vattendraget ses som viktig ur zoologisk synpunkt då det bedöms ha en värdefull bottenfauna. I Lillån finns flodpärlmussla och beståndet är det största i Kungsbacka kommun och nästan det största i Hallands län. Flodpärlmusslan har höga krav på vattenkvaliteten för sin överlevnad och är i direkt behov av lax och öring för att kunna fortplanta sig. År 2005 gjordes en inventering av flodpärlmussla och det finns uppskattningsvis cirka 3 000 musslor i hela ån.  

År 2015 gjordes en undersökning av kiselalger på två platser i Lillån. Resultatet visade att det högre upp i ån är bättre status än längre söderut. En kiselalgsundersökning innebär att prov tas på plats och kiselalgens utseende undersöks. Fördelen med kiselalgsundersökning är att algen inte förflyttar sig. Algen befinner sig på samma plats hela tiden och man kan lätt se om den blir påverkad av olika ämnen som släpps ut i ån. Om kiselalgen blir påverkad ändras formen på den. Det finns olika arter av kiselalger som reagerar på olika ämnen.

Länkar:

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund