Öckerösund

Under våren 2018 planerar förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd tillsyn av enskilda avlopp i kustområdet vid Öckerösund.

Öckerösund är en havsvik i sydvästra delen av Onsalalandet. Viken är framförallt i de inre delarna grund och området är fredat för fisk.

Öckerösund inklusive kustområdet är riksintresse för naturvård och friluftsliv och i de södra delarna är området utsett till ett så kallat Natura 2000-område av regeringen. Det sträcker sig runt Onsalahalvöns södra spets och inkluderar hela Kungsbackafjorden. Natura 2000-områden är områden med speciellt värdefull natur med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda. Natura2000-skyddet syftar till att hejda utrotningen av arter och förlusten av viktiga livsmiljöer. Bland annat finns i området ålgräsängar, som är viktiga lekområden för fisk, och flacka strandängar som bidrar till ett rikt fågelliv.

Idag uppnår inte Öckerösund god ekologisk status. Kvalitetskravet från Vattenmyndigheten är att nå god ekologisk status till 2027, vilket bland annat innebär att belastningen av näringsämnen behöver minska. I den inre delen av viken mynnar Knapabäcken som tillsammans med biflödet Ulleråsbäcken avvattnar en stor del av södra Onsalalandet.

Båda bäckarna har en hög belastning av näringsämnen och uppnår inte god ekologisk status, vilket därmed påverkar Öckerösund. I bäckarna finns dock viktiga reproduktionsområden för öring.  Enskilda avlopp och jordbruk är två betydande påverkansfaktorer för Knapabäcken, Ulleråsbäcken och Öckerösund.  Enligt SMHI når varje år ca 1 ton totalfosfor Öckerösund från källor på land, varav 12 procent kommer från enskilda avlopp. Totalkvävet som varje år når Öckerösund är ca 22 ton och 7 procent beräknas komma från de enskilda avloppen.