Onsala kustvatten

Utmed kusten på Onsalahalvön ligger flera naturreservat och strandängar och delar av området är utsett till ett Natura 2000-område av regeringen.

Utmed den kustliga västsidan av Onsalahalvön ligger naturreservatet Svängehallar-Fjärehals. Ett naturreservat som har stora värden, både botaniska och geologiska med varierande naturtyper. Vid de vikar som innefattas av reservatet har sandavlagringar och lösa jordarter gett betade strandängar och fuktängar.

Välhävdade strandängar finns bland annat i Harholmsviken. Vegetationen där är gödselpåverkad av de rikliga mängder tång som spolas i land. Upp mot Höviken förändras naturtypen något och blir barrskogsbevuxet. Havsklipporna är karaktäristiska för den flikiga kuststräckan på Onsalahalvön.

Värdefull natur

Området utgör en del av riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftsliv, samt berörs av en mindre del av ett riksintresse för kulturmiljövård. Syftet med reservatet är att vårda och skydda området genom att med lämplig hävd bibehålla den nuvarande varierande naturmiljön. Området är av regeringen utsedd till ett Natura 2000-område. Natura 2000 omfattar värdefull natur med arter eller naturtyper särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv och syftar till att hejda utrotningen av arter och förlusten av viktiga livsmiljöer. Närmare 119 ha av Natura 2000-området utgörs av hav.

Denna kustliga, skyddade västsida av Onsalahalvön är en del av Onsala kustvatten som bedöms ha måttlig ekologisk status av Vatteninformationssystem Sverige, med målet att uppnå god ekologisk status till 2027. Enligt SMHI når varje år 0,406 ton fosfor/år varav 28,8 procent kommer från enskilda avlopp. Totalkvävet som varje år når kustvattnet är 12,0 ton och 12,1 procent kommer från de enskilda avloppen.