Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Hannah Larsson Foto: Adam Folcker

Kommunalt avlopp

Av kommunens knappt 80 000 invånare är 72 000 anslutna till det kommunala spillvattennätet.

Med spillvatten menas det som i dagligt tal kallas avlopp. Spillvatten bildas när vi i våra hushåll eller i företag använt vattnet.

Miljöarbete

För att renas leds spillvattnet via ledningsnätet till ett reningsverk. I reningsverket renas det smutsiga vattnet innan det släpps ut till en så kallad recipient (sjöar, hav eller vattendrag). Reningsverken gör ett stort och viktigt miljöarbete.

I hushållens spillvatten finns bakterier, organiskt material samt kväve och fosfor. Om avloppsvattnet inte renas hamnar dessa ämnen i sjöar och vattendrag vilket kan orsaka övergödning, döda bottnar och smittspridning. 

Ledningar

VA-avdelningen inom Teknik svarar för den kommunala avloppshanteringen. Vi har 55 mil spillvattenledningar, 40 mil dagvattenledningar och 160 pumpstationer. Fyra större reningsverk tar emot och renar spillvatten: Hammargård, Kullavik, Lerkil och Ölmanäs. I Öjersbo finns en mindre anläggning.

Miljörapporter

Varje år lämnar vi miljörapporter för våra reningsverk för att redovisa hur verksamheten tillgodosett krav och hänsynsregler i miljöbalken. Vår tillsynsmyndighet, förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, granskar rapporten som bland annat redovisar hur villkor i tillstånd efterlevs, eventuella utsläpp och verksamhetens belastning på miljön.

Nedan hittar du miljörapporterna från 2020.

Enskilt avlopp

För dig som har enskilt avlopp kan Miljö & Hälsoskydd svara på frågor. Mer information om detta får du under rubriken Enskilt avlopp.