Bidrag för dagvattenseparering

Ett stort problem vid kraftiga skyfall är när dagvatten och dräneringsvatten kommer ned i spillvattenledningarna (avloppet). Det kan leda till översvämningar.

Många äldre fastigheter i Kungsbacka har dagvatten och/eller dräneringsvatten kopplade till spillvattennätet. Det är inte tillåtet enligt kommunens Allmänna bestämmelser för vatten & avlopp (ABVA).

Sök bidrag

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att fastighetens dag- och dräneringsvatten inte är kopplat på spillvattennätet. Om du har en felaktig koppling kan du söka ett kommunalt bidrag. Bidraget söker du efter att du har åtgärdat felet.

Bidraget fasas ut 2018-12-31. Det innebär att ansökan måste vara Teknik tillhanda senast detta datum.

Bekräftad felkoppling

Förutsättning för att kunna ansöka om bidraget är att fastighetens VA-installation har kontrollerats av kommunen i förväg, och att vi har bekräftat att det finns en felkoppling. Detta för att förhindra att det i samband med anläggningsarbeten inne på fastigheten lämnas in en felaktig ansökan om bidrag.

Efter att vi bekräftat en felkoppling får du en ansökningsblankett av oss.

Bidraget

Bidraget infördes genom ett beslut i nämnden för Teknik hösten 2011. För separering av såväl dag- som dränvatten från spillvatten kan kommunen ge bidrag upp till 15 000 kronor inklusive moms för arbete och material. Inom denna ram ersätts eget arbete med 100 kr/h.

I de fall där tidigare enbart dagvattnet kopplas bort men inte dränvattnet  är bidraget reducerat till upp till 10 000 kronor inklusive moms för arbete och material om bortkoppling av dränvatten från spillvatten sker.

Bidrag för enbart separering av dagvatten från spillvatten medges endast i undantagsfall och efter särskild utredning.

Ordförklaring

Spillvatten är facktermen för det som de flesta kallar avlopp. Det är vatten från toaletter, bad, dusch, tvätt och disk.

Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som tak, garageuppfarter och gator. Dagvattnet har ett i högsta grad ojämnt flöde som växlar mellan torka och regn. I ett villaområde kan dagvattenmängden under ett kraftigt sommarregn vara hundratals gånger större än spillvattenmängden. En mycket stor del av detta dagvatten kommer från takytor, gårdsytor och dräneringar. 

Dräneringsvatten kommer främst från fastigheters dräneringssystem. Syftet är att hålla torrt runt källargrunder.