Företag och industri

Reningsverken är utformade för att rena avloppsvatten av hushållskaraktär. Den biologiska reningen kan skadas och i värsta fall slås ut om giftiga ämnen från industriella utsläpp når reningsverken.

För att få ett bra avloppsvatten och ett renare slam måste du som är företagare hjälpa till och följa reglerna för anslutning till kommunens reningsverk. 

Jakt på oönskade ämnen

Vid processtörningar i reningsverken, förhöjda halter av tungmetaller i slammet eller misstänkta utsläpp i ledningsnätet undersöks orsakerna till dessa.

För att hitta källor görs provtagningar som syftar till att spåra oönskade utsläpp som kan försämra slammets kvalitet så att det inte kan användas på jordbruksmark. De ämnen som prioriteras är kvicksilver, kadmium och bly.

Övriga ämnen som kan försämra slammet är svårnedbrytbara organiska ämnen och tungmetaller som tenn och silver.

Provtagning

Det enklaste sättet är att ta ett stickprov. Det bästa sättet att ta prov är att använda en automatisk provtagare som suger upp vatten med jämna mellanrum.

Normalt hushållsavloppsvatten

För att veta vad som är ett onormalt innehåll i avloppsvattnet måste man även veta vad som är normalt. Vi tar därför referensprover på pumpstationer med enbart hushåll anslutna.

Läs mer

Nedan hittar du flera broschyrer där du kan du läsa om vad som gäller för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet.