Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Slamgödsel på åkermark

Vid rening av avloppsvatten bildas ett slam som innehåller mull, fosfor och kväve. Detta är bra gödning för jordbruket och sprids hos de lantbrukare som vill.

Slammet innehåller även i viss mån metaller och svårnedbrytbara föreningar. Halterna av dessa minskas genom ett aktivt så kallat Revaq-arbete.

I Kungsbacka kalkas  dessutom slammet för att säkerställa att ingen smitta sprids. Kalkning är ett effektivt sätt att ta död på bakterier.

Revaq

Certifikatet Revaq - Återvunnen växtnäring är en fortsättning på det projekt som pågått mellan VA-verk, livsmedelsindustrier, LRF, miljörörelsen samt konsument och handel.
Syftet med certifieringssystemet är att:

  • säkra att växtnäring från avlopp produceras på ett ansvarsfullt sätt och uppfyller alla krav
  • alla aktörer ska få en öppen information om hur slammet produceras och är sammansatt
  • vara en drivkraft för ytterligare förbättring av kvaliteten på inkommande avloppsvatten och därmed växtnäringen från slammet.

Reningsverk certifieras av RISE

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut RISE certifierar reningsverket och kontrollerar att alla rutiner följs när det gäller provtagning, hantering av produkten, förebyggande åtgärder och kvalitetsdokument.

För lantbrukare

Är du lantbrukare och intresserad av slamgödsel är du välkommen att kontakta oss. Kontakta oss så tidigt som möjligt och lämna uppgifter om till vilka fält du önskar använda slam. Före spridning måste vi ta prov på jorden för analys av fosforklass och kadmium. Även jordens innehåll av kalium, magnesium och kalcium bestäms. Vi ombesörjer kostnadsfritt jordprovtagning och analyser.

När spridningsgivan beräknats, beroende på önskemål, levereras och sprids slammet av kommunens entreprenör. Produktblad och kadmiumbalans skickas till dig som tagit emot slam. Du meddelar oss vilken gröda som odlas på slamgödslad åker.

Kontakta oss

Kontakta oss eller skriv och bifoga en blockkarta samt uppgift om fältets storlek och planerad gröda. Vi bekostar transport och spridning av kalkat slam.

Slam ska inte användas på mjölkgårdar, Sigillgårdar, Krav-odlingar eller till maltkorn. Utöver detta kan exportspannmål slamgödslas. Det går också bra att använda slam då trädan bryts. För Lantmännens premiumvillkor gäller två års karens från senaste spridningstillfälle till skörd.

Kalkat slam kan användas till foderspannmål under slamgödslingsåret. Året därpå får livsmedelsgrödor odlas. Foderspannmål, rågvete, foderkorn, foderhavre, foderärter och fodervete får levereras och ska anges som slamfri.

Kontakt

Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00

info@kungsbacka.se