VA-föreningar

Vattenförsörjning och avloppshantering är en viktig förutsättning för ett fungerande samhälle. Kommunen ansvarar för produktion och distribution av vatten, avledning och rening av spillvatten samt avledning av dagvatten i den allmänna VA-anläggningen.

Kommunalt VA-verksamhetsområde

Kommunen bestämmer särskilda geografiska områden inom vilket vattenförsörjning och avloppshantering ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Dessa områden kallas verksamhetsområden. Inom VA-verksamhetsområden bygger kommunen ut vatten- och avloppsanläggningen fram till fastighets­gräns och debiterar anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa. Det mesta VA som byggs i Kungsbacka sker i samband med byggandet av nya bostadsområden, men vi bygger även ut VA till befintlig bebyggelse, läs mer här.

Utanför VA-verksamhetsområde

Fastigheter som ligger utanför VA-verksam­hetsområden kan via avtal ges möjlighet att ansluta till de allmänna ledningarna för vatten och/eller spillvatten. Om kommunen bedömer att inkoppling kan ske, upprättas ett avtal mellan kommunen och fastighetsägare/samfällighetsförening. I avtalet regleras vad som ska gälla för anslutningen och vilka avgifter som ska betalas.

Samfällighet

Om flera fastigheter bygger en gemensamhetsanläggning för anslutning till kommunalt VA måste de bilda en samfällighet. Samfälligheten ska vara registrerad hos Lantmäteriet, läs mer på Lantmäteriets hemsida här.