Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

VA-utbyggnad

VA-utbyggnad innebär att enskilda avlopp ersätts med ledningar som leder avloppsvattnet till ett av kommunens reningsverk, och i de flesta fall även att dricksvatten från egen brunn ersätts med kommunalt dricksvatten.

Tidigare har vi använt begreppet VA-sanering, men har gått över till begreppet VA-utbyggnad i och med den att den nya VA-utbyggnadsplanen 2022-2032 antagits.

Att ersätta gamla enskilda avlopp innebär mindre utsläpp i naturen av både farliga bakterier och ämnen som leder till övergödning av sjöar och vattendrag.

Över 2 000 nya avlopp

Kungsbacka kommun har under de senaste 10 åren ersatt uppåt 2 000 enskilda avlopp med nya som är leder till kommunala reningsverk.

En ny VA-utbyggnadsplan 2022-2032 beslutades av kommunfullmäktige 8 september 2020, se Dokument nedan. Där hittar du även tidsplanen för de sista områden som ingår i det gamla VA-saneringsprogrammet.

Tidsplan

Tidsplanen anger alltid beräknad byggstart i respektive område. Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras. Ändringar kan bero på svåra geotekniska förhållanden eller att vi måste invänta beslut från andra myndigheter, till exempel det statliga Lantmäteriet eller den kommunala Byggförvaltningen (om vi måste ha strandskyddsdispens).

Så här går det till

Inför VA-utbyggnad i ett område börjar vi alltid med att kontakta alla fastighetsägare via brev. Här är den normala gången:

 1. Brevutskick när projekteringen (utrednings- och förberedelsesarbete) påbörjas, bland annat för att kartlägga befintliga ledningar och vilka privata enskilda anläggningar som kan finnas i området.
 2. Brevutskick om geoteknisk undersökning.
 3. Brevutskick med förslag om var VA-anslutningen vid tomtgränsen kommer att ligga.
 4. Ledningsförrättningsmöte. Lantmäteriet (statlig myndighet) kallar berörda markägare.
 5. Informationsmöte. Kungsbacka kommun informerar fastighetsägare inför byggstarten.
 6. Byggnation. Entreprenören uppdaterar kontinuerligt fastighetsägare om hinder inom arbetsområdet.
 7. Efter bygget och när din förbindelsepunkt är upprättad får du ett brev med VA-karta och en faktura. Det är från och med att förbindelsepunkten är upprättad som du börjar betala.

Syftet med VA-utbyggnad

I Kungsbacka kommun finns det sammanhängande bebyggelse där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent. I dessa omvandlingsområden saknas ofta fungerande VA-försörjning.

Enkla avloppsanläggningar är sällan dimensionerade för den ökade mängd avloppsvatten som ett helårsboende medför. Dagens krav från miljösynpunkt är inte uppfyllda. Utsläppen av kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen måste minskas.

Åtgärda problem

Syftet med VA-utbyggnad är att åtgärda problemen genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till dessa områden. Det kan också vara problem med vattenförsörjningen och med dagvatten. I samband med utbyggnaden kan man även tillgodose dessa behov.

Lagar och krav

VA-utbyggnad styrs främst av tre lagar: plan- och bygglagen, miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen syftar till att skapa en hållbar samhällsutveckling och styr planeringen för exploatering. Vid planering, planläggning och lovgivning ska hänsyn tas till god hälsa, föroreningsminimering och resurshushållning.

Miljöbalken

Miljöbalken utgår från begreppet hållbar utveckling och ställer krav på skydd för miljö och hälsa i varje enskilt fall. Vid bedömningen ska nyttan av skyddsåtgärder vägas mot kostnaderna. Miljöbalken gäller såväl privatpersoner som verksamheter.

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster ska tillse att kommunen ordnar så att vattenförsörjning eller avlopp kommer till stånd i ett större sammanhang om det behövs av hälsoskydds- eller miljöskäl. Det kan ske antingen genom bildande av gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen eller genom att kommunen bygger ut VA.

I samband med VA-utbyggnad utökas kommunens verksamhetsområden för vatten-, spill- eller dagvatten, vilket innebär ett skötselansvar och möjlighet för kommunen att ta ut avgifter enligt gällande taxa.

Sveriges miljömål

I Sverige har riksdagen beslutat om 16 miljömål. Av dessa är det framförallt följande mål som är relevanta vid VA-utbyggnad:

 • Ingen övergödning
 • En giftfri miljö
 • God bebyggd miljö
 • Grundvatten av god kvalitet

EU:s ramdirektiv för vatten har som mål att alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och vattenkemisk status.